hành ảnh
Hinh Cong Ty
Hinh Cong Ty 4
Hinh anh cong ty 5

Giám định chất lượng sản phẩm cho hạng mục thiết bị nâng ngoài khơi

 Giám định chất lượng sản phẩm cho hạng mục thiết bị nâng ngoài khơi

VTS giám sát chứng nhận quy trình hàn, thợ hang và cung cấp dịch vụ inspection cho OLES. Sản phẩm hoàn thiện đã đưa vào Load test hoàn thành

- Chứng nhận quy trình hàn/ certified for welding procedure qualification test
- Chứng nhận tay nghề thợ hàn/ certified for welder qualification test
- Giám định chất lượng sản phẩm cho hạng mục thiết bị nâng ngoài khơi/ carried out inspection for offshore winch’s equipment

VTS giám sát chứng nhận quy trình hàn, thợ hang và cung cấp dịch vụ inspection cho OLES. Sản phẩm hoàn thiện đã đưa vào Load test hòan chỉnh 

 

zalo